Management

DEAN
Tel: 0 (370) 418 67 00/6700
 E-mail: akavak@karabuk.edu.tr
 


VİCE DEAN
Tel: 0 (370) 418 67 03/6703
  E-mail: mustafayildiz@karabuk.edu.tr
 


VİCE DEAN
Tel: 0 (370) 418 67 02/6702
  E-mail: ayhanisik@karabuk.edu.tr
 


FACULTY SECRETARY
Seyit KILINÇER
Tel: 0 (370) 418 67 04/6704
    E-mail: seyitkilincer@karabuk.edu.tr