Yönetim

DEKAN
Tel: 0 (370) 418 67 00/6700
 E-posta: akavak@karabuk.edu.tr
 


Tel: 0 (370) 418 67 22 /6722
  E-posta: mustafayildiz@karabuk.edu.tr
 


Tel: 0 (370) 418 67 02/6702
  E-posta: halimgul@karabuk.edu.tr
 


FAKULTE SEKRETERİ
Tel: 0 (370) 418 67 04/6700
    E-posta: seyitkilincer@karabuk.edu.tr